Boğazlar Yönetmeliği

Makale Dizini

 Türk Limanlarına uğramış ya da uğrayacak gemilerin emniyet ve gümrük denetimleri
Madde 39- (1) İstanbul Boğazı’nda, trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri
yapılamaz. Ancak gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri, gemiye çıkacak görevlilerce
kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir
yerlerinde yapılır.
Sağlık denetimleri
Madde 40- (1) İstanbul Boğazı’nda sağlık denetimi, kılavuz kaptan alma yerlerinden hemen önce veya
seyir emniyetini etkilemeyecek yerlerde yapılır. Bu mevkiiler TBGTH Merkezince belirlenir ve gemilere
bildirilir.
Acente ile buluşma yerleri
Madde 41- (1) İstanbul Boğazı’nda seyreden gemiler, demir yerleri dışında acente ile temas yapamazlar.
Ancak zorunlu hallerde, TBGTH Merkezinden izin alarak, kendi trafik ayırım şeritlerinin en sancak tarafında,
trafik ayırım düzenine uyarak ve seyir şartlarını bozmadan;
a) Güneyde 1 saati aşmayacak şekilde, Kumkapı Barınak Feneri’nden geçen boylamın batısında,
b) Kuzeyde 15 dakikayı aşmayacak şekilde, Hamsi Limanı ile Fil Burnu’nu birleştiren çizginin
kuzeyinde,
acente teması yapabilirler.
ALTINCI BÖLÜM
Çanakkale Boğazı Deniz Trafik Ayırım Düzenine İlişkin Kurallar
Sınırlar
Madde 42- (1) Çanakkale Boğazı deniz trafik ayırım düzeninin sınırları;
Kuzeyde;
a) 40° 37'.670 K, 27° 10'.740 D
b) 40° 27'.081 K, 27° 09'.263 D
noktalarını birleştiren hat,
Güneyde;
a) 40° 05'.021 K, 26° 11'.394 D
b) 40° 01'.940 K, 25° 54'.970 D
c) 39° 49'.940 K, 25° 52'.970 D
ç) 39° 43'.940 K, 25° 54'.970 D
d) 39° 43'.940 K, 26° 09'.129 D
noktalarını birleştiren hattır.
Yerel deniz trafiği
Madde 43- (1) Çanakkale Boğazı’nın karşılıklı iki kıyısı arasında aykırı olarak geçiş yapan, iskeleler
arası seyreden şehir hattı gemileri ile diğer deniz araçları trafik ayırım şeritlerini en kısa yoldan geçecekler,
Ege’den Marmara’ya ve Marmara’dan Ege’ye seyreden gemilerin yollarından çıkacaklar ve bu gemilere çapariz
vermeyeceklerdir. Ancak çatışma olasılığı varsa, gemiler Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinin
ilgili hükümleri uyarınca gerekli önlemleri alacaklardır.
Akıntı
Madde 44- (1) Çanakkale Boğazı’nda üst akıntı şiddeti 4 mil/saatin üstüne çıktığında, manevra hızı 10
mil/saat ve daha aşağı olan tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Boğaz’a
girmeyecek ve akıntı şiddetinin 4 mil/saat ve altına düşmesini bekleyeceklerdir. Ancak yukarıdaki gemilerin
dışında kalan gemiler isterlerse geçişlerini TBGTH Merkezinin tonajlarına uygun olarak öngöreceği
römorkör/römorkörleri alarak yapabilirler.
(2) Çanakkale Boğazı’nda üst akıntı şiddeti 6 mil/saatin üstüne çıktığında hızı ne olursa olsun tehlikeli
yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Çanakkale Boğazı’na girmeyecek ve akıntı
şiddetinin 6 mil/saatin altına düşmesini bekleyeceklerdir.
(3) TBGTH Merkezi, akıntılarla ilgili durumları gemilere ve ilgililere duyurur.
(4) Akıntı şiddetinin veya düzeninin normale dönmesi üzerine TBGTH Merkezince, bekleyen gemilerin
Boğaza giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için, TÜBRAP’a göre tespit
edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.
Görüş uzaklığı
Madde 45- (1) TBGTH Merkezince, Çanakkale Boğazı’nda görüş uzaklığının azalmasıyla ilgili
durumlar, gemilere ve ilgililere duyurulur.
(2) Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 2 mil ve altına düştüğünde, boğazdan
geçen gemiler, radarlarını sürekli ve iyi resim verecek biçimde açık tutacaklardır. İki radar bulunan gemilerde,
bir radar kılavuz kaptanın kullanımına verilecektir.
(3) Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 1 mil ve altına düştüğünde, deniz trafiği
uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yöne kapatılacaktır. Bu sırada, tehlikeli yük taşıyan gemiler,
büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Çanakkale Boğazı’na girmeyecektir.
(4) Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı yarım mil ve altına düştüğünde
Çanakkale Boğazı geçiş trafiği iki yöne de kapatılacaktır.
(5) Çanakkale Boğazı’nda görüş uzaklığının seyre elverişli duruma gelmesi üzerine TBGTH Merkezince,
bekleyen gemilerin Boğaza giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için
TÜBRAP’a göre tespit edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere
duyurulur.
Kılavuzluk hizmetleri
Madde 46- (1) Çanakkale Boğazı'nda kılavuzluk hizmetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. (Koordinatlar
WGS 84 datumu esas alınarak hazırlanmıştır.)
a) Çanakkale Boğazı geçişi yapacak gemiler:
1) Ege tarafında kılavuz kaptan alma yeri; 40° 00’.390 K - 26° 08’.120 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Kumkale Feneri’nden geçen boylam arasında, kuzey yönlü trafik şeridinin
mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
2) Ege tarafında kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 01’.490 K - 26° 08’.170 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Kumkale Feneri’nden geçen boylam arasında, güney yönlü trafik şeridinin
mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
3) Marmara tarafında kılavuz kaptan alma yeri; 40° 25’.642 K - 26° 44’.121 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Gelibolu Feneri’nden geçen boylam arasında, güney yönlü trafik şeridinin
mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
4) Marmara tarafında kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 24’.991 K - 26° 44’.071 D mevkiidir. Hava ve
deniz şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Gelibolu Feneri’nden geçen boylam arasında, kuzey yönlü trafik
şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
b) Limana gelen ve giden gemiler;
1) Çanakkale Boğazı dışından limana gelen gemiler, Boğaz kılavuz kaptanlarını, Çanakkale Boğazı geçişi
yapan gemilerle aynı yerde alacaklardır. Bu gemiler seyir halindeyken yanaşma manevrasına elverecek yeterli
uzaklıkta, Boğaz kılavuz kaptanlarını çıkartıp, liman kılavuz kaptanlarını alacaklardır.
2) Limanın, Çanakkale Boğazı dışında kalan bir yanaşma yerine liman sınırları dışından gelen gemiler,
seyir halindeyken liman kılavuz kaptanlarını, yanaşma manevrasına elverecek yeterli mesafede alacaklardır.
3) Yukarıdaki gemiler demirlemişlerse, liman kılavuz kaptanlarını demir yerlerinde alacaklardır.
(2) Bakanlık / İdare’ce, deniz trafiği ve seyir emniyetinin gerektirdiği hallerde, kılavuz kaptan alma ve
bırakma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve ilgililere duyurulur.
Türk Limanlarına uğramış ya da uğrayacak gemilerin emniyet ve gümrük denetimleri
Madde 47- (1) Çanakkale Boğazı’nda, trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri
yapılamaz. Ancak gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri, gemiye çıkacak görevlilerce
kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir
yerlerinde yapılabilir.
Sağlık denetimleri
Madde 48- (1) Çanakkale Boğazı’nda sağlık denetimi, Ege’den girişte ve kılavuz kaptan alma
yerlerinden hemen önce veya seyir emniyetini etkilemeyecek yerlerde yapılır. Bu mevkiiler TBGTH Merkezince
belirlenir ve bildirilir.
Acente ile buluşma yerleri
Madde 49- (1) Çanakkale Boğazı'nda seyreden gemiler; demir yerleri dışında acente ile temas
yapamazlar. Ancak zorunlu hallerde TBGTH Merkezinden izin alarak kendi trafik şeritlerinin en sancak
tarafında, trafik ayırım düzenine uyarak ve seyir şartlarını bozmadan, 1 saati aşmayacak şekilde Kanlıdere ve
Karanfil Fenerlerini birleştiren hattın güneyinde acente teması yapabilirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelik hükümlerinin bir kısmından ayrık tutulan gemiler
Madde 50- (1) Savaş gemilerine, yardımcı savaş gemilerine ve ticari amaçla kullanılmayan diğer devlet
gemilerine, bu Yönetmelik hükümlerinin 6, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 26, 27, 28, 32, 39, 40, 47, 48 ve 51 inci
maddeleri ve 7 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.
Yönetmelik hükümlerine aykırı davranış
Madde 51- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı saptanan gemi kaptanlarına ve
gemiadamlarına ilişkin gerekli tedbirler alınır ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 52- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 53- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.