Boğazlar Yönetmeliği

Makale Dizini

 (2) Birinci fıkrada belirtilen gemilerin kaptanları, Bakanlığın/İdarenin, gemilerin Türk Boğazlarından
emniyetli geçişlerini sağlamak üzere bildireceği geçiş koşullarına uymakla yükümlüdürler.
(3) Söz konusu gemiler, uluslararası düzenlemelerde öngörülen şekil ve usule uygun olarak yüklerini
taşıyacaklar, gündüz (B) sancağı çekecekler, gece de ufkun her yerinden görülebilecek bir kırmızı fener
göstereceklerdir.
Kılavuz kaptan alma
Madde 28- (1) TBGTH Merkezlerince, Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapacak gemilere seyir
emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği bakımından kılavuz kaptan almaları önemle tavsiye edilir.
(2) Türk Boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü tarafından verilir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu yetkisini devredemez.
Usulsüz bağlama ve demirleme
Madde 29- (1) Türk Boğazları trafik ayırım düzeninde seyrederken, bildirimi dışında, izin almaksızın
rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demir yerlerine demirleyen gemiler, ilgili Liman
Başkanlığı’nca sağlanacak kılavuz kaptan ve römorkörlerle kaldırtılır. Bu iş için yapılan giderler ilgili geminin
donatanı, işleteni ya da acentesinden alınır.
(2) Trafik ayırım düzeni içinde büyük bir tehlike durumuyla karşılaşılmadıkça demirlenemez. Böyle bir
tehlike nedeniyle trafik ayırım düzeni içinde demirlemek zorunda kalan gemiler, durumu hemen TBGTH
Merkezine bildirirler. Bakanlık/İdare, kılavuz kaptan ve römorkör/römorkörler sağlayarak, gemiyi trafik ayırım
düzenini neta edecek biçimde, emniyetli bir demir yerine kaldırtır. Bu iş için yapılan giderler ilgili geminin
donatanı, işleteni ya da acentesinden alınır.
Çevre kirletme yasağı
Madde 30- (1) Türk Boğazlarından geçen gemiler, çevre kirlenmesine karşı mevzuatla saptanmış bütün
önlemleri eksiksiz almakla yükümlüdürler.
Yelkenle ve kürekle seyir yasağı
Madde 31- (1) Türk Boğazlarında trafik ayırım düzeni içinde yelkenle ve kürekle seyretmek, yüzmek ve
avlanmak yasaktır. Ancak sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları Bakanlık/İdare’nin iznine tabidir.
Bildirim yükümlülüğü ve rapor
Madde 32- (1) Türk Boğazlarında trafik ayırım düzeni içinde seyreden gemilerin kaptanları, gemilerinde
baş gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkları, ölüm ve yaralanma gibi olayları ilgili TBGTH Merkezine bildirmek
zorundadır.
(2) Türk Boğazlarında yanlış seyreden ya da kurallara uymayan gemileri gören kılavuz kaptanlar, gemi
kaptanları ve kamu görevlileri bu gemileri derhal ilgili TBGTH Merkezine bildirecekler ve 24 saat içinde yazılı
bir rapor vereceklerdir.
(3) Kılavuz kaptanlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını ve rotaları
üzerinde seyir emniyeti bakımından saptadıkları sakıncalı hususları, derhal ilgili TBGTH Merkezine
bildirecekler ve 24 saat içinde yazılı bir rapor vereceklerdir.
Hava çekimi
Madde 33- (1) Boğazlardan trafik ayırım düzenine uygun olarak geçiş yapan gemiler, boğaz köprülerinin
seyir emniyeti ile ilgili ikaz ışıklarına özen göstereceklerdir.
(2) Hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler İstanbul Boğazı’ndan, hava çekimi 70 metre ve
daha yüksek olan gemiler Çanakkale Boğazı’ndan geçmeyecektir.
(3) İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 metre ile 58 metre arasında olan gemilere, Çanakkale Boğazı için
66 metre ile 70 metre arasında olan gemilere, rotalarını korumaları için Bakanlığın/İdarenin gerekli gördüğü
sayıda ve güçte römorkör eşlik edecektir.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen gemilerin azami hava çekimi, tanınmış bir klas kuruluşu veya geminin klas
kuruluşu tarafından yetkilendirilecek bir firma tarafından tespit edilip belgelendirilecek ve geçiş öncesi Liman
Başkanlığı ile TBGTH Merkezine yazılı olarak bilgi verilecektir. Seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre
güvenliği gözetilerek, söz konusu gemilerin Türk Boğazlarından emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları
tespit edilerek ilgili Liman Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İstanbul Boğazı Deniz Trafik Ayırım Düzenine İlişkin Kurallar
Sınırlar
Madde 34- (1) İstanbul Boğazı deniz trafik ayırım düzeninin sınırları;
Kuzeyde;
a) 41° 16'.330 K, 028° 54'.974 D
b) 41° 20'.944 K, 028° 54'.974 D
c) 41° 20'.944 K, 029° 15'.974 D
ç) 41° 13'.830 K, 029° 15'.974 D
noktalarını birleştiren hat,
Güneyde;
Büyükçekmece Bababurnu'nun güney kerterizinde 2 mil uzaklıktaki mevki ile Yelkenkaya Fenerini
birleştiren hattır.
Yerel deniz trafiği
Madde 35- (1) Kuzeyde Türkeli Feneri’nden Anadolu Feneri’ne çekilen ve güneyde Ahırkapı
Feneri’nden Kadıköy İnciburnu Mendirek Feneri’ne çekilen çizgiler arasındaki alanda; Boğazın karşılıklı iki
kıyısı arasında aykırı olarak geçiş yapan, iskeleler arası seyreden şehir hattı gemileri ile diğer deniz araçları,
trafik ayırım şeritlerini en kısa yoldan geçecekler, Karadeniz’den Marmara ve Marmara’dan Karadeniz yönünde
seyreden gemilerin yollarından çıkacaklar ve bu gemilere çapariz vermeyeceklerdir. Ancak çatışma olasılığı
varsa, gemiler Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca gerekli
önlemleri alacaklardır.
Akıntı
Madde 36- (1) İstanbul Boğazı'nda üst akıntı şiddeti 4 mil/saatin üstüne çıktığında ya da lodos nedeniyle
orkoz akıntıları oluştuğunda manevra hızı 10 mil/saat ve daha aşağı olan tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük
gemiler ve derin su çekimli gemiler Boğaza girmeyecek ve akıntı şiddetinin 4 mil/saat ve altına düşmesini veya
orkoz akıntılarının ortadan kalkmasını bekleyeceklerdir. Ancak yukarıdaki gemilerin dışında kalan gemiler
isterlerse geçişlerini TBGTH Merkezinin tonajlarına uygun olarak öngöreceği römorkör/römorkörleri alarak
yapabilirler.
(2) İstanbul Boğazı'nda üst akıntı şiddeti 6 mil/saatin üstüne çıktığında ya da lodos nedeniyle kuvvetli
orkoz akıntıları oluştuğunda hızı ne olursa olsun tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli
gemiler İstanbul Boğazı'na girmeyecek ve akıntı şiddetinin 6 mil/saatin altına düşmesini veya kuvvetli orkoz
akıntılarının ortadan kalkmasını bekleyeceklerdir.
(3) TBGTH Merkezi, akıntılarla ilgili durumları gemilere ve ilgililere duyurur.
(4) Akıntı şiddetinin veya düzeninin normale dönmesi üzerine TBGTH Merkezince, bekleyen gemilerin
Boğaza giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için TÜBRAP'a göre tespit
edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.
Görüş uzaklığı
Madde 37- (1) TBGTH Merkezince, İstanbul Boğazı’nda görüş uzaklığının azalmasıyla ilgili durumlar,
gemilere ve ilgililere duyurulur.
(2) İstanbul Boğazı'nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 2 mil ve altına düştüğünde, Boğazlardan
geçen gemiler, radarlarını sürekli ve iyi resim verecek biçimde açık tutacaklardır. İki radar bulunan gemilerde,
bir radar kılavuz kaptanın kullanımına verilecektir.
(3) İstanbul Boğazı'nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 1 mil ve altına düştüğünde, deniz trafiği
uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yöne kapatılacaktır. Tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler
ve derin su çekimli gemiler Boğazlara alınmayacaktır.
(4) İstanbul Boğazı'nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı yarım mil ve altına düştüğünde TBGTH
Merkezince geçiş trafiği iki yöne de kapatılacaktır.
(5) İstanbul Boğazı'nda görüş uzaklığının seyre elverişli duruma gelmesi üzerine TBGTH Merkezince
bekleyen gemilerin Boğaza giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için
TÜBRAP’a göre tespit edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere
duyurulur.
Kılavuzluk hizmetleri
Madde 38- (1) İstanbul Boğazı'nda kılavuzluk hizmetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. (Koordinatlar,
WGS 84 datumu esas alınarak hazırlanmıştır.)
a) İstanbul Boğazı geçişi yapacak gemiler;
1) Karadeniz tarafında kılavuz kaptan alma yeri; 41° 15’.093 K - 29° 07’.914 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Hamsi Limanı Feneri’ni Fil Burnu Feneri’ne birleştiren çizgi arasında, güney
yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
2) Karadeniz tarafında kılavuz kaptan bırakma yeri; 41° 14’.423 K - 29° 09’.494 D mevkiidir. Hava ve
deniz şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Hamsi Limanı Feneri’ni Fil Burnu Feneri’ne birleştiren çizgi arasında,
kuzey yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
3) Marmara tarafında kılavuz kaptan alma yeri; 40° 55’.223 K - 28° 58’.724 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevkii ile Fenerbahçe Feneri’nden geçen enlem arasında Dikkatli Bulunulacak Bölge
ve kuzey yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
4) Marmara tarafında kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 56’.463 K - 28° 54’.674 D mevkiidir. Hava ve
deniz şartlarına bağlı olarak bu mevkii ile Fenerbahçe Feneri’nden geçen enlem arasında Dikkatli Bulunulacak
Bölge ve güney yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
b) Limana gelen ve giden gemiler;
1) Karadeniz tarafından limana gelen gemiler, seyir halinde iken yanaşma manevrasına elverecek yeterli
uzaklıkta, Boğaz kılavuz kaptanlarını çıkartıp, liman kılavuz kaptanlarını alacaklardır.
2) Marmara tarafından limana gelen gemiler, liman kılavuz kaptanlarını Marmara tarafından İstanbul
Boğazı geçişi yapan gemilerle aynı yerde alacaklardır.
3) Limanın, İstanbul Boğazı dışında kalan bir yanaşma yerine liman sınırları dışından gelen gemiler, seyir
halindeyken liman kılavuz kaptanlarını, yanaşma manevrasına elverecek yeterli mesafede alacaklardır.
4) Yukarıdaki gemiler demirlemişlerse, liman kılavuz kaptanlarını demir yerlerinde alacaklardır.
(2) Bakanlık/İdare tarafından deniz trafiği ve seyir emniyetinin gerektirdiği hallerde, kılavuz kaptan alma
ve bırakma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve ilgililere duyurulur.