Boğazlar Yönetmeliği

Makale Dizini

(3) Mevki Raporu: Türk Boğazlarına girecek olan boyu 20 metre ve daha büyük gemiler, Boğaz
girişlerine 5 deniz mili kala VHF ile giriş tarafındaki TBGTH Merkezine kendilerini tanıtacak bilgileri içeren,
şekli IMO standartlarına göre Bakanlık/İdare tarafından belirlenmiş Mevki Raporunu vereceklerdir.
(4) Çağırma Noktası Raporu: İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan boyu 20 metre ve
daha büyük gemiler, VHF ile ilgili TBGTH Merkezine içeriği IMO standartlarına uygun Çağırma Noktası
Raporunu Bakanlık/İdare tarafından belirlenmiş mevkilerde vereceklerdir.
(5) Marmara Raporu (MARRAP): TBGTH alanını kullanarak Marmara Denizi’ndeki limanlar arasında
seyir yapan veya Marmara Denizi’nde bir limandan kalkıp Boğaz geçişi yapacak olan aktif katılımcı gemiler,
TBGTH alanına giriş yaptıkları sektöre VHF ile MARRAP vereceklerdir.
Emniyetli seyir yapma yeteneğini kaybeden gemiler
Madde 8- (1) Türk Boğazlarına girmeden önce, seyir cihazı arızaları da dâhil olmak üzere herhangi bir
teknik nedenle emniyetli seyir yapma yeteneğini kaybeden gemiler; telefon, faks ya da VHF ile durumlarını ilgili
TBGTH Merkezine bildireceklerdir.
(2) TBGTH Merkezleri; birinci fıkra uyarınca bildirimde bulunan gemiye ve durumu 6 ncı maddenin
son fıkrasına uyan gemiye sörvey ve onarım işleri için demirde bekleyeceği yeri en kısa zamanda bildirecektir.
Sörvey ve onarım işleri ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilen TBGTH Merkezi, bu bilgileri
değerlendirerek; ya geminin olağan geçiş yapabileceğini ya da emniyetli geçiş için belirli tedbirler alınmak
suretiyle geçiş yapabileceğini ilgili geminin kaptanına bildirir.
Kılavuz kaptan işareti
Madde 9- (1) Türk Boğazlarından kılavuz kaptan alarak geçen gemiler gündüzleri (H) sancağını
çekeceklerdir.
Uğraksız geçiş işareti
Madde 10- (1) Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemiler, seyirde ve demirde gündüzleri (T)
sancağını çekeceklerdir. Geceleri de ufkun her yerinden görülebilen bir yeşil fener göstereceklerdir. Uğraksız
geçişini bozan ya da uğraksız geçişi bozulan gemi (T) sancağını ve yeşil fenerini göstermeyecektir.
Uğraksız geçen gemilerin demirleme şartları
Madde 11- (1) Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak
üzere, TBGTH Merkezinden izin almak şartıyla 24 üncü maddede gösterilen demirleme yerlerinde, ilgili
kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilirler. Bakanlık/İdare gerekli gördüğü
hallerde bu süreyi kısaltabilir.
(2) Bu süre içinde, gemilerde; ölüm, hastalık, gemiadamı değişimi, izin veya acente teması, yakıt,
kumanya ikmali, arıza onarımı ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilir.
(3) Demirleme yerlerinde birinci fıkrada belirtilen süreden fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan
gemiler, gösterilen demirleme yerlerine demirleyip, serbest pratika almak zorundadır. Demirlemek suretiyle
uğraksız geçişini bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve
işlemler uygulanır.