Boğazlar Yönetmeliği

Makale Dizini

 

j) Toplam yedek boyu: Yedek çeken römorkörün başı ile yedeklenenin kıçı arasındaki, ya da iten
römorkörün kıçı ile itilenin başı arasındaki tam yolla çalışma sırasındaki uzunluğu,
k) Trafik ayırım şeridi içinde seyretme güçlüğü olan gemiler: Tam boyu 150 metre ve daha büyük olan ya
da su çekimi 10 metre ve daha büyük olan gemiler ile teknik durumları bakımından bu Yönetmelikte öngörülen
trafik ayırım şeridi içerisinde seyretme güçlüğü olan gemileri,
l) TÜBRAP: Seyir Planı-1 ve 2 ile Mevkii Raporu ve Çağırma Noktası Raporunu kapsayan Türk
Boğazları Rapor Sistemini,
m) Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nden gemilerin geçiş alanı ile
bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,
n) Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi: Türk Boğazlarında ilgili ulusal ve
uluslararası mevzuata uygun olarak seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin arttırılması amacı ile
Bakanlık/İdare tarafından kurulmuş, İstanbul ve Çanakkale’de olmak üzere iki ayrı merkeze sahip Gemi Trafik
Hizmetleri Sistemini,
o) Uğraklı geçiş yapan gemi: Seferi, Türk Boğazlarından bir liman, ya da iskeleye varmak ya da uğramak
üzere planlanmış gemi ile uğraksız geçişi bozulan ya da uğraksız geçişini bozan gemiyi,
ö) Uğraksız geçen gemi: Seyri, Türk Boğazlarında bir liman, iskele ya da bir yere uğramamak üzere
planlanmış ve bu husus gemi kaptanı tarafından Türk Boğazlarına girişten önce Türk Makamlarına bildirilmiş
olan gemiyi,
p) Uğraksız geçişini bozan gemi: Uğraksız geçiş yaparken, kaptanı tarafından uğraksız geçişten
vazgeçtiğini bildiren gemiyi,
r) Uğraksız geçişi bozulan gemi: Türk Boğazlarında çatma, karaya oturma, başka bir deniz kazasına
karışma gibi tehlike sebepleriyle ve mevzuat gereğince hakkında Türk İdari ya da adli mercilerince araştırma,
soruşturma ya da kovuşturma yapılması gereken gemiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Trafik ayırım düzeni ve sınırları
Madde 4- (1) Türk Boğazları ile yaklaşmalarında, WGS 84 datumu esas alınarak hazırlanan ve bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'de belirtilen, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi’nin
(COLREG 72) 10 uncu Kuralına göre düzenlenen ve IMO tarafından kabul edilen trafik ayırım düzeni tesis
edilmiştir.
(2) Türk Boğazlarında uygulanacak trafik ayırım düzeni sınırları aşağıda gösterilmiştir.
Kuzeyde;