Boğazlar Yönetmeliği

Makale Dizini

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ YÖNETMELİĞİ
Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 14/08/2019 Sayısı : 1426
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 15/08/2019 Sayısı : 30859
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Türk Boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini
sağlamak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için hazırlanmış olup Türk Boğazlarında seyir
yapacak tüm gemileri kapsar.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/7/1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 14/4/1341
tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesi, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal
Koruma Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü ve 479 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık/İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Büyük gemi: Tam boyu 200 metre ve daha büyük olan gemiyi,
c) Çanakkale Boğazı Güney Sınırı: Mehmetçik Burnu Fenerini Kumkale Fenerine birleştiren çizgiyi,
ç) Çanakkale Boğazı Kuzey Sınırı: Zincirbozan Fenerinden geçen boylamı,
d) Derin su çekimli gemi: En büyük su çekimi 15 metre ve daha büyük olan gemileri,
e) Gece: Güneşin batışından doğuşuna kadar geçen süreyi,
f) Gemi: Denizde kürekten başka bir araçla yola çıkabilen her türlü aracı,
g) Gündüz: Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süreyi,
ğ) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
h) İstanbul Boğazı Güney Sınırı: Ahırkapı Fenerini Kadıköy İnciburnu/Mendirek Fenerine birleştiren
çizgiyi,
ı) İstanbul Boğazı Kuzey Sınırı: Anadolu Fenerini Türkeli Fenerine birleştiren çizgiyi,
i) Mevzuat: Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar, Türk Kanunları ve Yönetmelikleri,


 

j) Toplam yedek boyu: Yedek çeken römorkörün başı ile yedeklenenin kıçı arasındaki, ya da iten
römorkörün kıçı ile itilenin başı arasındaki tam yolla çalışma sırasındaki uzunluğu,
k) Trafik ayırım şeridi içinde seyretme güçlüğü olan gemiler: Tam boyu 150 metre ve daha büyük olan ya
da su çekimi 10 metre ve daha büyük olan gemiler ile teknik durumları bakımından bu Yönetmelikte öngörülen
trafik ayırım şeridi içerisinde seyretme güçlüğü olan gemileri,
l) TÜBRAP: Seyir Planı-1 ve 2 ile Mevkii Raporu ve Çağırma Noktası Raporunu kapsayan Türk
Boğazları Rapor Sistemini,
m) Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nden gemilerin geçiş alanı ile
bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,
n) Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi: Türk Boğazlarında ilgili ulusal ve
uluslararası mevzuata uygun olarak seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin arttırılması amacı ile
Bakanlık/İdare tarafından kurulmuş, İstanbul ve Çanakkale’de olmak üzere iki ayrı merkeze sahip Gemi Trafik
Hizmetleri Sistemini,
o) Uğraklı geçiş yapan gemi: Seferi, Türk Boğazlarından bir liman, ya da iskeleye varmak ya da uğramak
üzere planlanmış gemi ile uğraksız geçişi bozulan ya da uğraksız geçişini bozan gemiyi,
ö) Uğraksız geçen gemi: Seyri, Türk Boğazlarında bir liman, iskele ya da bir yere uğramamak üzere
planlanmış ve bu husus gemi kaptanı tarafından Türk Boğazlarına girişten önce Türk Makamlarına bildirilmiş
olan gemiyi,
p) Uğraksız geçişini bozan gemi: Uğraksız geçiş yaparken, kaptanı tarafından uğraksız geçişten
vazgeçtiğini bildiren gemiyi,
r) Uğraksız geçişi bozulan gemi: Türk Boğazlarında çatma, karaya oturma, başka bir deniz kazasına
karışma gibi tehlike sebepleriyle ve mevzuat gereğince hakkında Türk İdari ya da adli mercilerince araştırma,
soruşturma ya da kovuşturma yapılması gereken gemiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Trafik ayırım düzeni ve sınırları
Madde 4- (1) Türk Boğazları ile yaklaşmalarında, WGS 84 datumu esas alınarak hazırlanan ve bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'de belirtilen, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi’nin
(COLREG 72) 10 uncu Kuralına göre düzenlenen ve IMO tarafından kabul edilen trafik ayırım düzeni tesis
edilmiştir.
(2) Türk Boğazlarında uygulanacak trafik ayırım düzeni sınırları aşağıda gösterilmiştir.
Kuzeyde;


a) 41° 16'.330 K, 028° 54'.974 D
b) 41° 20'.944 K, 028° 54'.974 D
c) 41° 20'.944 K, 029° 15'.974 D
ç) 41° 13'.830' K, 029° 15'.974 D
noktalarını birleştiren hat,
Güneyde;
a) 40° 05'.021 K, 26° 11'.394 D
b) 40° 01'.940 K, 25° 54'.970 D
c) 39° 49'.940 K, 25° 52'.970 D
ç) 39° 43'.940 K, 25° 54'.970 D
d) 39° 43'.940 K, 26° 09'.129 D
noktalarını birleştiren hattır.
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi
Madde 5- (1) Bakanlık/İdare, trafik ayırım düzeninin uygulanması, denetlenmesi ve rapor sisteminin
işlerliği için Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ni kurar.
Türk Boğazlarından geçecek gemilerin teknik durumları ve bildirimleri
Madde 6- (1) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına girecek bütün gemiler;
a) Bayrağını taşıdıkları ülkenin mevzuatına ve uluslararası kurallara göre denize elverişli olacaktır.
b) Gemi kaptanları 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Seyir Planı-2'yi vermeden önce, gemilerin
teknik bakımdan aşağıda belirtilen koşullara uygun olduğunu saptayacak ve bu durumu jurnallerine
yazacaklardır.
1) Ana yürütme makine ve yardımcıları çalışır durumda olacak ve her an manevraya hazır
bulundurulacaktır.
2) Acil durum jeneratörleri her an devreye girebilecek durumda olacaktır.
3) Ana ve yedek dümen donanımı ile pusula ve radar normal çalışır durumda olacaktır.
4) Köprüüstü pervane devir sayısı, dümen ve pervane dönüş açısı göstergeleri çalışır ve ışıklandırılmış
durumda olacaktır.
5) Seyir fenerleri, gemi düdüğü çalışır durumda ve köprüüstü teçhizatı tamam durumda olacaktır.
6) Köprüüstü ile baş, kıç, dümen ve makine dairesi arasındakiler başta olmak üzere, tüm gemi iç
haberleşme sistemleri ve alarmları işler durumda olacaktır.
7) VHF cihazı veya cihazları iyi ve çalışır durumda olacaktır.
8) Işıldak ve iyi durumda en az bir dürbün, köprüüstlerinde, gece ve gündüz her an kullanıma hazır
olacaktır.


9) Irgat ve donanımı çalışır durumda ve her iki demir fundaya hazır olacak, başında personel
bulundurulacaktır.
10) Gemilerde baş ve kıçta kullanılmaya hazır birer yedekleme halatı ve elinceleri ile roket tüfeği ve
savloları bulundurulacak, tehlikeli yük taşıyan gemilerde ise bunlara ilaveten baş ve kıç tarafta birer özel
yedekleme halatı kullanılmaya hazır bulundurulacaktır.
11) Gemi, manevrayı ve dümen tutmayı olumsuz etkileyecek kadar kıçlı olmayacak ve hiçbir gemi Türk
Boğazlarına girişlerinde başa trimli olmayacaktır.
12) Gemi, olanaklar elverdiği sürece pervanesi tamamen su düzeyinin altında kalacak şekilde
trimlendirilmiş olacak ve zorunlu hallerde su düzeyinin üstünde kalan pervane kanadı kısmı pervane çapının
%5’ini geçmeyecektir.
13) Gemi, köprüüstünden bakıldığında, pruva ve ilerisindeki alanının kolayca görülebileceği biçimde
trimlendirilmiş ve yüklenmiş olacaktır.
14) Bu Yönetmelik ve Yönetmelik ile ilgili notik neşriyatlar ve son düzeltmeleri yapmış olacak ve Türk
Boğazlarına ait seyir haritaları gemide bulundurulacaktır.
15) Gemiler, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkındaki Uluslararası
Sözleşmeye (STCW/78-95) uygun personelle donatılmış olacaktır.
16) Gemiler olası bir kaza veya yangın durumunda, müdahale ve mücadele için gerekli önlemleri alarak,
uygulanacak plan ve programları hazırlayacak, bununla ilgili ekipmanı çalışır durumda bulunduracaklardır.
(2) Yukarıda sayılan koşulları taşımayan gemilerin kaptanları, ilgili TBGTH Merkezine durumlarını
bildireceklerdir. Bakanlık/İdare, bildirimde bulunması gerektiği halde bulunmadığı saptanan gemiler için de 8
inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri uygulayacaktır.
Türk Boğazlarında Rapor Sistemi (TÜBRAP)
Madde 7- (1) Seyir Planı-1 (SP-1) Raporu: Tehlikeli yük taşıyan gemilerle, 500 GT ve daha büyük
gemilerin kaptan, donatan ya da acenteleri İstanbul Boğazı ya da Çanakkale Boğazı’na girişten en az 24 saat
önce, TBGTH Merkezine yazılı olarak şekli IMO standartlarına göre Bakanlık/İdare tarafından belirlenmiş SP-1
Raporunu vereceklerdir. Trafik ayırım şeritleri içinde seyretme güçlüğü olan gemiler SP-1 Raporunu 26 ncı
maddede belirtilen süreler içinde vereceklerdir. Marmara Limanlarından kalkacak tehlikeli yük taşıyan
gemilerle, 500 GT ve daha büyük gemiler ise Seyir Planı-1 Raporunu kalkışlarından en az 6 saat önce
vereceklerdir.
(2) Seyir Planı-2 (SP-2) Raporu: SP-1 Raporunu vermiş olan ve teknik bakımdan gemisinin 6 ncı
maddeye uygun durumda olduğunu saptayan gemi kaptanları, İstanbul veya Çanakkale Boğazı’na girişten 2 saat
önce, ya da 20 deniz mili kala (hangisi önce gerçekleşirse) VHF ile ilgili TBGTH Merkezine, şekli IMO
standartlarına göre Bakanlık/İdare tarafından belirlenmiş SP-2 Raporunu vereceklerdir. Gemiler SP-2 Raporunu
verdikten sonra, TBGTH Merkezi tarafından verilecek bilgiyi göz önünde tutarak hareket edecekler, SP-2
Raporu verdiklerini ve Boğaz trafiği ile ilgili aldıkları bilgiyi jurnallerine yazacaklardır.


(3) Mevki Raporu: Türk Boğazlarına girecek olan boyu 20 metre ve daha büyük gemiler, Boğaz
girişlerine 5 deniz mili kala VHF ile giriş tarafındaki TBGTH Merkezine kendilerini tanıtacak bilgileri içeren,
şekli IMO standartlarına göre Bakanlık/İdare tarafından belirlenmiş Mevki Raporunu vereceklerdir.
(4) Çağırma Noktası Raporu: İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan boyu 20 metre ve
daha büyük gemiler, VHF ile ilgili TBGTH Merkezine içeriği IMO standartlarına uygun Çağırma Noktası
Raporunu Bakanlık/İdare tarafından belirlenmiş mevkilerde vereceklerdir.
(5) Marmara Raporu (MARRAP): TBGTH alanını kullanarak Marmara Denizi’ndeki limanlar arasında
seyir yapan veya Marmara Denizi’nde bir limandan kalkıp Boğaz geçişi yapacak olan aktif katılımcı gemiler,
TBGTH alanına giriş yaptıkları sektöre VHF ile MARRAP vereceklerdir.
Emniyetli seyir yapma yeteneğini kaybeden gemiler
Madde 8- (1) Türk Boğazlarına girmeden önce, seyir cihazı arızaları da dâhil olmak üzere herhangi bir
teknik nedenle emniyetli seyir yapma yeteneğini kaybeden gemiler; telefon, faks ya da VHF ile durumlarını ilgili
TBGTH Merkezine bildireceklerdir.
(2) TBGTH Merkezleri; birinci fıkra uyarınca bildirimde bulunan gemiye ve durumu 6 ncı maddenin
son fıkrasına uyan gemiye sörvey ve onarım işleri için demirde bekleyeceği yeri en kısa zamanda bildirecektir.
Sörvey ve onarım işleri ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilen TBGTH Merkezi, bu bilgileri
değerlendirerek; ya geminin olağan geçiş yapabileceğini ya da emniyetli geçiş için belirli tedbirler alınmak
suretiyle geçiş yapabileceğini ilgili geminin kaptanına bildirir.
Kılavuz kaptan işareti
Madde 9- (1) Türk Boğazlarından kılavuz kaptan alarak geçen gemiler gündüzleri (H) sancağını
çekeceklerdir.
Uğraksız geçiş işareti
Madde 10- (1) Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemiler, seyirde ve demirde gündüzleri (T)
sancağını çekeceklerdir. Geceleri de ufkun her yerinden görülebilen bir yeşil fener göstereceklerdir. Uğraksız
geçişini bozan ya da uğraksız geçişi bozulan gemi (T) sancağını ve yeşil fenerini göstermeyecektir.
Uğraksız geçen gemilerin demirleme şartları
Madde 11- (1) Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak
üzere, TBGTH Merkezinden izin almak şartıyla 24 üncü maddede gösterilen demirleme yerlerinde, ilgili
kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilirler. Bakanlık/İdare gerekli gördüğü
hallerde bu süreyi kısaltabilir.
(2) Bu süre içinde, gemilerde; ölüm, hastalık, gemiadamı değişimi, izin veya acente teması, yakıt,
kumanya ikmali, arıza onarımı ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilir.
(3) Demirleme yerlerinde birinci fıkrada belirtilen süreden fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan
gemiler, gösterilen demirleme yerlerine demirleyip, serbest pratika almak zorundadır. Demirlemek suretiyle
uğraksız geçişini bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve
işlemler uygulanır.


Geçiş için alınacak önlemler
Madde 12- (1) Gemi kaptanları, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçinceye kadar köprüüstü, harita
kamarası ve kırlangıçlara görevlilerden başkasının girmesini önleyecek ve görevlilerin kumanda etme, çevreyi
izleme ve gözlemlerini zorlaştırmayacak gerekli önlemleri alacaklardır.
(2) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında seyreden gemilerde, ana makine kontrol istasyonu, makine
dairesinde veya dışında da olsa ana makinenin başında yetkili personel bulunacaktır.
(3) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında seyreden gemilerde, dümen elde seyredilecek ve dümen tutmak
için otomatik pilot aygıtı kullanılmayacaktır. Yedek dümen donanımı her an kullanılmaya hazır olacak ve
başında görevli bulunacaktır.
Dümen tutma feneri
Madde 13- (1) Köprüüstleri pruva gönderinden 150 metreden daha uzak gemilerle, köprüüstleri pruvanın
dönüşünü gözle rahatça denetlemeye uygun olmayan vasıftaki gemiler, geceleri pruvalarında yalnızca
köprüüstlerinden görülecek biçimde siperlenmiş, beyaz renkten başka renkte ışık gösteren bir dümen tutma
feneri taşıyacaklardır.
Hız
Madde 14- (1) Gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçiş hızı, karaya göre saatte 10 deniz
milidir. Ancak dümen dinleme yolu elde edilemediğinde, TBGTH Merkezine bilgi verilerek çatma ve çatışmayı
önlemeye ve çevreye zarar verici dalgalar yaratmamaya özen göstererek bu hız aşılabilir.
Yetişen gemi
Madde 15- (1) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçiş yapan gemiler, zorunluluk olmadıkça
önlerinde seyreden gemiyi geçmeyeceklerdir.
(2) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından aynı istikamette geçiş yapan gemiler, aralarında en az sekiz
gomina mesafe bırakacaklardır. TBGTH Merkezi gemi tipini göz önüne alarak bu mesafeyi arttırabilir.
(3) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında seyretmekteyken herhangi bir nedenle hızını azaltacak gemiler,
arkalarından gelmekte olan gemilere yol keseceklerini önceden bildireceklerdir.
(4) Kendi makine gücüyle düşük yol yapan gemiler, kendi trafik ayırım şeritlerinin mümkün olan en
sancak tarafında seyredecekler ve daha hızlı giden gemilerin kendilerini geçmelerine izin vereceklerdir.
(5) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında önden giden yavaş gemiyi geçmek zorunluluğu duyan bir gemi,
böyle bir geçişi yapmadan önce, TBGTH Merkezinden bölgedeki trafik durumunu öğrenecek ve durum elverişli
ise öndeki gemiyi durumdan haberdar edecektir. Öndeki gemiyi geçiş manevrası, tek rotadayken
gerçekleştirilmeye çalışacaktır.
(6) İstanbul Boğazı'nda Vaniköy ve Kanlıca arasında, Çanakkale Boğazı'nda Nara ve Kilitbahir Burnu
arasında ve Çanakkale Boğazı’ndaki köprü ayak bölgelerinde önde seyreden gemi geçilmeyecektir.
Geçiş sırasında kaza ve arıza
Madde 16- (1) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerken kaza, arıza, zorunlu demirleme gibi bir
nedenle uğraksız geçişi bozulan gemi, ilgili TBGTH Merkezine hemen bilgi vererek tavsiye ve talimat
isteyeceklerdir. İlgili TBGTH Merkezince kendilerinin ve çevrenin güvenliğini sağlayacak önlemler
tamamlandıktan sonra kılavuz kaptan alacaklar ve geçişin tamamlanması için öngörülenleri yerine
getireceklerdir.


Kumanda altında olmayan gemi
Madde 17- (1) Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinde tanımı yapılan "kumanda altında
bulunmayan tekne" ile "manevra kabiliyeti sınırlı tekne"nin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçişi
Bakanlık/İdare tarafından verilecek özel izne bağlıdır.
(2) Bir gemi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerken "kumanda altında bulunmayan tekne"
konumuna düşerse, gemi kaptanı derhal bu durumu ilgili TBGTH Merkezine bildirecek ve kendilerine verilen
talimata uyacaktır.
Yedekleme
Madde 18- (1) Emniyetli seyir sağlamak için bir gemi ya da cisim, Türk Boğazlarından yalnızca o işe
uygun ve yeterli çekme kuvvetinde olan römorkör ya da römorkörlerle veya yedekleme için uygun şekilde
donatılmış olan ve römorkör özelliği taşıdığı IMO standartlarına göre belgelenmiş gemiler tarafından
yedeklenerek çekilebilir.
(2) Yedekleme halatı, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına girmeden önce uygun biçimde kısaltılacaktır.
(3) Bakanlık/İdare gerekli gördüğünde, toplam yedek boyu 150 metre ve daha çok olan gemilerin ve
yedeğinin rotalarını koruyabilmeleri için önlemler alacaktır.
(4) Yedekte çekilen gemilerde ve cisimlerde, yedek halatının herhangi bir nedenle kopması durumunda,
hemen yerine verilecek yeterli sağlamlıkta bir halatla, bu halatı verecek yeterli sayıda gemiadamı bulunacaktır.
(5) Mümkün olabildiği takdirde yedekte çekilen gemide pervane çalıştırılacak ve dümen tutulacaktır.
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından kalkan gemiler
Madde 19- (1) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki rıhtım, iskele ve demirleme yerlerinden kalkan
gemiler, TBGTH Merkezine kalkışlarını önceden bildirecekler ve durum hakkında bilgi alacaklardır. Bu gemiler
trafiğe katılabilmek için trafiğin neta olmasını bekleyeceklerdir.
Trafik ayırım düzeninden ayrılma
Madde 20- (1) Türk Boğazlarında trafik ayırım düzeni içinde seyretmekteyken, rıhtımlara veya iskelelere
yanaşma, şamandıralara bağlama, demirleme, geri dönme, arıza, olağanüstü durum ve benzeri nedenlerle trafik
ayırım düzeninden ayrılması gereken gemiler, bu durumu TBGTH Merkezine ve varsa yakın çevrelerindeki
gemilere duyuracaklardır.
Trafiğin geçici olarak durdurulması
Madde 21- (1) Türk Boğazlarının bütününde ya da bazı kısımlarında deniz trafiği;
a) Mücbir sebeplerle,
b) Çatma, karaya oturma, yangın, kamu güvenliği, çevre kirlenmesi gibi tehlike durumlarında,
c) Köprü/tünel inşaatı, sondaj ve benzeri sualtı ve suüstü çalışmaları gibi kamu yararına yapılan büyük
inşaatlarda,
ç) Geçiş trafiğini askıya almayı gerektiren ciddi ve beklenmedik seyrüsefer tehlikelerinde,
Bakanlık/İdare tarafınca geçici olarak durdurulabilir.
(2) Bakanlık/İdare, bu durdurmanın imkân nispetinde kısa sürmesi için gerekli önlemleri alacaktır.
(3) Geçişin durdurulması veya başlatılması, ilgili Liman Başkanlığı ve TBGTH Merkezlerince gemilere
ve ilgililere duyurulacaktır.
(4) Türk Boğazlarında trafiğin geçici olarak durdurulmasından sonra açılması üzerine, bekleyen gemilerin
Türk Boğazlarına girişleri, trafik akışını hızlandırmak için Türk Boğazları Raporlama Sistemi’ne göre tespit
edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.
Trafik ayırım şeritleri içinde seyretme
Madde 22- (1) Türk Boğazlarında seyreden;
a) Uğraksız geçiş yapan veya trafik ayrım düzenine katılan veya daha sonra trafik ayırım düzeninden
ayrılacak gemiler, trafik akış yönüne uygun trafik şeridi içinde seyretmek zorundadır.
b) Trafik ayırım şeridi içinde seyretme güçlüğü olan gemiler için Bakanlık/İdare, emniyetli geçişi
sağlayacak gerekli önlemleri alır.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen gemiler haricindeki gemilerden, trafik ayırım şeritlerine
uymayanlar IMO’ya ve bayrak devletine bildirilir.
Derin su çekimli gemiler
Madde 23- (1) Türk Boğazlarından geçiş yapan derin su çekimli gemiler, geceleri ufkun her yönünden
görünen dikey bir doğru üzerinde üç kırmızı fener, gündüzleri ise yine ufkun her yönünden görünen silindir
biçiminde bir işaret göstereceklerdir.
(2) Türk Boğazlarında seyreden diğer gemiler, derin su çekimli gemilerin manevralarını kısıtlamayacak
ve yeterli bir seyir alanı bırakacaklardır.
(3) Türk Boğazlarında seyreden diğer gemiler, trafik ayırım düzeninin kesişme ve kavşak noktalarında, bu
düzen içinde seyreden derin su çekimli gemilerin yolundan çıkacaklardır.
Demirleme yerleri
Madde 24- (1) Türk Boğazlarından geçiş yapacak gemilerin demirleme yerleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İstanbul Boğazı Kuzey Girişi demirleme yerleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 (1)'de
gösterilmiştir.
b) İstanbul Boğazı Güney Girişi demirleme yerleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 (2)'de
gösterilmiştir.
c) Çanakkale Boğazı Kuzey Girişi demirleme yerleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 (3)'de
gösterilmiştir.
ç) Çanakkale Boğazı İçi, Karanlık Liman demirleme yeri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 (4)'de
gösterilmiştir.
d) Çanakkale Boğazı Güney Girişi demirleme yerleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 (5)'de
gösterilmiştir.
(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 (2)’nin (A) bendinde ve Ek-2 (4)’de belirtilen demir yerlerine
kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır. Bakanlık/İdare; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine
yönelik risk oluştuğunun değerlendirildiği durumlarda, diğer demirleme yerlerine de kılavuz kaptanla demirleme
zorunluluğu getirebilir.
(3) Bakanlık/İdare demirleme yerleri için tahsisli demirleme mevkileri tesis edebilir.
(4) Gemiler, belirtilen demirleme yerlerinde saldıkları zaman demirleme yeri alanının sınırları dışına
taşmayacak şekilde demirleyeceklerdir.
(5) Bu demirleme yerlerinin sahilden itibaren 2,5 gominası içinde demirlemek yasaktır.
Saklı hükümler
Madde 25- (1) Bu bölümde yer alan hükümler, İstanbul Limanı ve Çanakkale Limanı ile ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak üzere her iki Boğaz için de geçerlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türk Boğazları İçin Ortak Hükümler
Trafik ayırım şeridinde seyretme güçlüğü olan gemiler
Madde 26- (1) Boyları 150–200 metre ve/veya su çekimleri 10–15 metre arasında olan gemiler SP-1
Raporunu Türk Boğazlarına girmeden en az 24 saat önce, boyları 200–300 metre ve/veya su çekimleri 15
metreden daha büyük olan gemiler SP–1 raporunu Türk Boğazlarına girmeden en az 48 saat önce; ilgili TBGTH
Merkezine vereceklerdir.
(2) Boyları 300 metre ve daha büyük olan gemilerin donatanı ya da işleticisi tarafından, seferlerin
planlanması aşamasında Bakanlığa/İdareye, gemi nitelikleri ve yükü hakkında bilgi verilecektir. TBGTH
Merkezi ve gerektiğinde Bakanlık/İdare, gemiler hakkındaki bu bilgilere dayanarak, gemilerin boyutları ve
manevra yeteneği de dahil bütün özelliklerini, Türk Boğazlarının morfolojik ve fiziksel yapısını, mevsim
şartlarını, can, mal, deniz ve çevre güvenliğiyle deniz trafiğini göz önünde bulundurarak, Türk Boğazlarından
emniyetli bir geçişi sağlamak için gerekli olan şartları ve varsa tavsiyelerini ilgili geminin donatanına, işletenine
ya da kaptanına bildirir; bahse konu gemilerden geçiş için gerekli şartları taşıyanlar en az 72 saat önceden SP-1
Raporunu vereceklerdir.
(3) TBGTH Merkezleri, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen gemiler ile tehlikeli yük taşıyan gemilerin
emniyetli geçiş yapmasını sağlamak üzere önlem alır, gerekli gördüğü durumlarda belli bir bölgede trafik ayırım
düzeni içinde seyretme kuralını askıya alabilir.
(4) Tehlikeli yük taşıyan, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen niteliklere haiz bir gemi; İstanbul Boğazı'na
kuzeyden girdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, güneyden girdiğinde Hamsi Burnu-Fil Burnu hattını
geçene kadar aynı nitelikte başka bir gemi İstanbul Boğazı’ndan içeri alınmaz. Çanakkale Boğazı'nda ise önde
giden geminin Nara Burnu bölgesini terk etmesine kadar aynı nitelikte başka bir gemi Çanakkale Boğazı’ndan
içeri alınmaz. Ancak Çanakkale Boğazı geçişi için bekleyen gemi trafiğindeki yoğunluğu ve demir yerlerinde
oluşabilecek riskleri azaltmak amacıyla, Çanakkale TBGTH Merkezi tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin
alınması, 6 deniz mili mesafeye kadar aynı nitelikte başka bir geminin Boğazdan içeri alınmaması ve bu gemiye
yaklaştırılmaması şartıyla geçici süre ile trafik planlaması yapılabilir.
Nükleer güçle yürütülen, nükleer yük veya atık taşıyan, tehlikeli ve/veya zararlı yük veya atık
taşıyan gemiler
Madde 27- (1) Türk Boğazlarından geçiş yapmak isteyen;
a) Nükleer güçle yürütülen gemiler,
b) Nükleer yük veya atık taşıyan gemiler,
c) Tehlikeli ve/veya zararlı yük veya atık taşıyan gemiler,
seferlerinin planlanması aşamasında ve 72 saatten az olmamak koşuluyla, ilgili mevzuat uyarınca
Bakanlığa/İdareye taşıdıkları yük hakkında bilgi verecek, geminin IMO standartları ve ilgili diğer uluslararası
anlaşmalarda öngörülen kurallara uygun nitelikte olduğunu ve yükün uygun şekilde taşındığını göstermek üzere
bayrak devleti tarafından düzenlenen belgeleri ileteceklerdir.


 (2) Birinci fıkrada belirtilen gemilerin kaptanları, Bakanlığın/İdarenin, gemilerin Türk Boğazlarından
emniyetli geçişlerini sağlamak üzere bildireceği geçiş koşullarına uymakla yükümlüdürler.
(3) Söz konusu gemiler, uluslararası düzenlemelerde öngörülen şekil ve usule uygun olarak yüklerini
taşıyacaklar, gündüz (B) sancağı çekecekler, gece de ufkun her yerinden görülebilecek bir kırmızı fener
göstereceklerdir.
Kılavuz kaptan alma
Madde 28- (1) TBGTH Merkezlerince, Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapacak gemilere seyir
emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği bakımından kılavuz kaptan almaları önemle tavsiye edilir.
(2) Türk Boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü tarafından verilir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu yetkisini devredemez.
Usulsüz bağlama ve demirleme
Madde 29- (1) Türk Boğazları trafik ayırım düzeninde seyrederken, bildirimi dışında, izin almaksızın
rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demir yerlerine demirleyen gemiler, ilgili Liman
Başkanlığı’nca sağlanacak kılavuz kaptan ve römorkörlerle kaldırtılır. Bu iş için yapılan giderler ilgili geminin
donatanı, işleteni ya da acentesinden alınır.
(2) Trafik ayırım düzeni içinde büyük bir tehlike durumuyla karşılaşılmadıkça demirlenemez. Böyle bir
tehlike nedeniyle trafik ayırım düzeni içinde demirlemek zorunda kalan gemiler, durumu hemen TBGTH
Merkezine bildirirler. Bakanlık/İdare, kılavuz kaptan ve römorkör/römorkörler sağlayarak, gemiyi trafik ayırım
düzenini neta edecek biçimde, emniyetli bir demir yerine kaldırtır. Bu iş için yapılan giderler ilgili geminin
donatanı, işleteni ya da acentesinden alınır.
Çevre kirletme yasağı
Madde 30- (1) Türk Boğazlarından geçen gemiler, çevre kirlenmesine karşı mevzuatla saptanmış bütün
önlemleri eksiksiz almakla yükümlüdürler.
Yelkenle ve kürekle seyir yasağı
Madde 31- (1) Türk Boğazlarında trafik ayırım düzeni içinde yelkenle ve kürekle seyretmek, yüzmek ve
avlanmak yasaktır. Ancak sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları Bakanlık/İdare’nin iznine tabidir.
Bildirim yükümlülüğü ve rapor
Madde 32- (1) Türk Boğazlarında trafik ayırım düzeni içinde seyreden gemilerin kaptanları, gemilerinde
baş gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkları, ölüm ve yaralanma gibi olayları ilgili TBGTH Merkezine bildirmek
zorundadır.
(2) Türk Boğazlarında yanlış seyreden ya da kurallara uymayan gemileri gören kılavuz kaptanlar, gemi
kaptanları ve kamu görevlileri bu gemileri derhal ilgili TBGTH Merkezine bildirecekler ve 24 saat içinde yazılı
bir rapor vereceklerdir.
(3) Kılavuz kaptanlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını ve rotaları
üzerinde seyir emniyeti bakımından saptadıkları sakıncalı hususları, derhal ilgili TBGTH Merkezine
bildirecekler ve 24 saat içinde yazılı bir rapor vereceklerdir.
Hava çekimi
Madde 33- (1) Boğazlardan trafik ayırım düzenine uygun olarak geçiş yapan gemiler, boğaz köprülerinin
seyir emniyeti ile ilgili ikaz ışıklarına özen göstereceklerdir.
(2) Hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler İstanbul Boğazı’ndan, hava çekimi 70 metre ve
daha yüksek olan gemiler Çanakkale Boğazı’ndan geçmeyecektir.
(3) İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 metre ile 58 metre arasında olan gemilere, Çanakkale Boğazı için
66 metre ile 70 metre arasında olan gemilere, rotalarını korumaları için Bakanlığın/İdarenin gerekli gördüğü
sayıda ve güçte römorkör eşlik edecektir.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen gemilerin azami hava çekimi, tanınmış bir klas kuruluşu veya geminin klas
kuruluşu tarafından yetkilendirilecek bir firma tarafından tespit edilip belgelendirilecek ve geçiş öncesi Liman
Başkanlığı ile TBGTH Merkezine yazılı olarak bilgi verilecektir. Seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre
güvenliği gözetilerek, söz konusu gemilerin Türk Boğazlarından emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları
tespit edilerek ilgili Liman Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İstanbul Boğazı Deniz Trafik Ayırım Düzenine İlişkin Kurallar
Sınırlar
Madde 34- (1) İstanbul Boğazı deniz trafik ayırım düzeninin sınırları;
Kuzeyde;
a) 41° 16'.330 K, 028° 54'.974 D
b) 41° 20'.944 K, 028° 54'.974 D
c) 41° 20'.944 K, 029° 15'.974 D
ç) 41° 13'.830 K, 029° 15'.974 D
noktalarını birleştiren hat,
Güneyde;
Büyükçekmece Bababurnu'nun güney kerterizinde 2 mil uzaklıktaki mevki ile Yelkenkaya Fenerini
birleştiren hattır.
Yerel deniz trafiği
Madde 35- (1) Kuzeyde Türkeli Feneri’nden Anadolu Feneri’ne çekilen ve güneyde Ahırkapı
Feneri’nden Kadıköy İnciburnu Mendirek Feneri’ne çekilen çizgiler arasındaki alanda; Boğazın karşılıklı iki
kıyısı arasında aykırı olarak geçiş yapan, iskeleler arası seyreden şehir hattı gemileri ile diğer deniz araçları,
trafik ayırım şeritlerini en kısa yoldan geçecekler, Karadeniz’den Marmara ve Marmara’dan Karadeniz yönünde
seyreden gemilerin yollarından çıkacaklar ve bu gemilere çapariz vermeyeceklerdir. Ancak çatışma olasılığı
varsa, gemiler Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca gerekli
önlemleri alacaklardır.
Akıntı
Madde 36- (1) İstanbul Boğazı'nda üst akıntı şiddeti 4 mil/saatin üstüne çıktığında ya da lodos nedeniyle
orkoz akıntıları oluştuğunda manevra hızı 10 mil/saat ve daha aşağı olan tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük
gemiler ve derin su çekimli gemiler Boğaza girmeyecek ve akıntı şiddetinin 4 mil/saat ve altına düşmesini veya
orkoz akıntılarının ortadan kalkmasını bekleyeceklerdir. Ancak yukarıdaki gemilerin dışında kalan gemiler
isterlerse geçişlerini TBGTH Merkezinin tonajlarına uygun olarak öngöreceği römorkör/römorkörleri alarak
yapabilirler.
(2) İstanbul Boğazı'nda üst akıntı şiddeti 6 mil/saatin üstüne çıktığında ya da lodos nedeniyle kuvvetli
orkoz akıntıları oluştuğunda hızı ne olursa olsun tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli
gemiler İstanbul Boğazı'na girmeyecek ve akıntı şiddetinin 6 mil/saatin altına düşmesini veya kuvvetli orkoz
akıntılarının ortadan kalkmasını bekleyeceklerdir.
(3) TBGTH Merkezi, akıntılarla ilgili durumları gemilere ve ilgililere duyurur.
(4) Akıntı şiddetinin veya düzeninin normale dönmesi üzerine TBGTH Merkezince, bekleyen gemilerin
Boğaza giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için TÜBRAP'a göre tespit
edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.
Görüş uzaklığı
Madde 37- (1) TBGTH Merkezince, İstanbul Boğazı’nda görüş uzaklığının azalmasıyla ilgili durumlar,
gemilere ve ilgililere duyurulur.
(2) İstanbul Boğazı'nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 2 mil ve altına düştüğünde, Boğazlardan
geçen gemiler, radarlarını sürekli ve iyi resim verecek biçimde açık tutacaklardır. İki radar bulunan gemilerde,
bir radar kılavuz kaptanın kullanımına verilecektir.
(3) İstanbul Boğazı'nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 1 mil ve altına düştüğünde, deniz trafiği
uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yöne kapatılacaktır. Tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler
ve derin su çekimli gemiler Boğazlara alınmayacaktır.
(4) İstanbul Boğazı'nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı yarım mil ve altına düştüğünde TBGTH
Merkezince geçiş trafiği iki yöne de kapatılacaktır.
(5) İstanbul Boğazı'nda görüş uzaklığının seyre elverişli duruma gelmesi üzerine TBGTH Merkezince
bekleyen gemilerin Boğaza giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için
TÜBRAP’a göre tespit edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere
duyurulur.
Kılavuzluk hizmetleri
Madde 38- (1) İstanbul Boğazı'nda kılavuzluk hizmetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. (Koordinatlar,
WGS 84 datumu esas alınarak hazırlanmıştır.)
a) İstanbul Boğazı geçişi yapacak gemiler;
1) Karadeniz tarafında kılavuz kaptan alma yeri; 41° 15’.093 K - 29° 07’.914 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Hamsi Limanı Feneri’ni Fil Burnu Feneri’ne birleştiren çizgi arasında, güney
yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
2) Karadeniz tarafında kılavuz kaptan bırakma yeri; 41° 14’.423 K - 29° 09’.494 D mevkiidir. Hava ve
deniz şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Hamsi Limanı Feneri’ni Fil Burnu Feneri’ne birleştiren çizgi arasında,
kuzey yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
3) Marmara tarafında kılavuz kaptan alma yeri; 40° 55’.223 K - 28° 58’.724 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevkii ile Fenerbahçe Feneri’nden geçen enlem arasında Dikkatli Bulunulacak Bölge
ve kuzey yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
4) Marmara tarafında kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 56’.463 K - 28° 54’.674 D mevkiidir. Hava ve
deniz şartlarına bağlı olarak bu mevkii ile Fenerbahçe Feneri’nden geçen enlem arasında Dikkatli Bulunulacak
Bölge ve güney yönlü trafik şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
b) Limana gelen ve giden gemiler;
1) Karadeniz tarafından limana gelen gemiler, seyir halinde iken yanaşma manevrasına elverecek yeterli
uzaklıkta, Boğaz kılavuz kaptanlarını çıkartıp, liman kılavuz kaptanlarını alacaklardır.
2) Marmara tarafından limana gelen gemiler, liman kılavuz kaptanlarını Marmara tarafından İstanbul
Boğazı geçişi yapan gemilerle aynı yerde alacaklardır.
3) Limanın, İstanbul Boğazı dışında kalan bir yanaşma yerine liman sınırları dışından gelen gemiler, seyir
halindeyken liman kılavuz kaptanlarını, yanaşma manevrasına elverecek yeterli mesafede alacaklardır.
4) Yukarıdaki gemiler demirlemişlerse, liman kılavuz kaptanlarını demir yerlerinde alacaklardır.
(2) Bakanlık/İdare tarafından deniz trafiği ve seyir emniyetinin gerektirdiği hallerde, kılavuz kaptan alma
ve bırakma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve ilgililere duyurulur.


 Türk Limanlarına uğramış ya da uğrayacak gemilerin emniyet ve gümrük denetimleri
Madde 39- (1) İstanbul Boğazı’nda, trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri
yapılamaz. Ancak gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri, gemiye çıkacak görevlilerce
kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir
yerlerinde yapılır.
Sağlık denetimleri
Madde 40- (1) İstanbul Boğazı’nda sağlık denetimi, kılavuz kaptan alma yerlerinden hemen önce veya
seyir emniyetini etkilemeyecek yerlerde yapılır. Bu mevkiiler TBGTH Merkezince belirlenir ve gemilere
bildirilir.
Acente ile buluşma yerleri
Madde 41- (1) İstanbul Boğazı’nda seyreden gemiler, demir yerleri dışında acente ile temas yapamazlar.
Ancak zorunlu hallerde, TBGTH Merkezinden izin alarak, kendi trafik ayırım şeritlerinin en sancak tarafında,
trafik ayırım düzenine uyarak ve seyir şartlarını bozmadan;
a) Güneyde 1 saati aşmayacak şekilde, Kumkapı Barınak Feneri’nden geçen boylamın batısında,
b) Kuzeyde 15 dakikayı aşmayacak şekilde, Hamsi Limanı ile Fil Burnu’nu birleştiren çizginin
kuzeyinde,
acente teması yapabilirler.
ALTINCI BÖLÜM
Çanakkale Boğazı Deniz Trafik Ayırım Düzenine İlişkin Kurallar
Sınırlar
Madde 42- (1) Çanakkale Boğazı deniz trafik ayırım düzeninin sınırları;
Kuzeyde;
a) 40° 37'.670 K, 27° 10'.740 D
b) 40° 27'.081 K, 27° 09'.263 D
noktalarını birleştiren hat,
Güneyde;
a) 40° 05'.021 K, 26° 11'.394 D
b) 40° 01'.940 K, 25° 54'.970 D
c) 39° 49'.940 K, 25° 52'.970 D
ç) 39° 43'.940 K, 25° 54'.970 D
d) 39° 43'.940 K, 26° 09'.129 D
noktalarını birleştiren hattır.
Yerel deniz trafiği
Madde 43- (1) Çanakkale Boğazı’nın karşılıklı iki kıyısı arasında aykırı olarak geçiş yapan, iskeleler
arası seyreden şehir hattı gemileri ile diğer deniz araçları trafik ayırım şeritlerini en kısa yoldan geçecekler,
Ege’den Marmara’ya ve Marmara’dan Ege’ye seyreden gemilerin yollarından çıkacaklar ve bu gemilere çapariz
vermeyeceklerdir. Ancak çatışma olasılığı varsa, gemiler Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinin
ilgili hükümleri uyarınca gerekli önlemleri alacaklardır.
Akıntı
Madde 44- (1) Çanakkale Boğazı’nda üst akıntı şiddeti 4 mil/saatin üstüne çıktığında, manevra hızı 10
mil/saat ve daha aşağı olan tehlikeli yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Boğaz’a
girmeyecek ve akıntı şiddetinin 4 mil/saat ve altına düşmesini bekleyeceklerdir. Ancak yukarıdaki gemilerin
dışında kalan gemiler isterlerse geçişlerini TBGTH Merkezinin tonajlarına uygun olarak öngöreceği
römorkör/römorkörleri alarak yapabilirler.
(2) Çanakkale Boğazı’nda üst akıntı şiddeti 6 mil/saatin üstüne çıktığında hızı ne olursa olsun tehlikeli
yük taşıyan gemiler, büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Çanakkale Boğazı’na girmeyecek ve akıntı
şiddetinin 6 mil/saatin altına düşmesini bekleyeceklerdir.
(3) TBGTH Merkezi, akıntılarla ilgili durumları gemilere ve ilgililere duyurur.
(4) Akıntı şiddetinin veya düzeninin normale dönmesi üzerine TBGTH Merkezince, bekleyen gemilerin
Boğaza giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için, TÜBRAP’a göre tespit
edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere duyurulur.
Görüş uzaklığı
Madde 45- (1) TBGTH Merkezince, Çanakkale Boğazı’nda görüş uzaklığının azalmasıyla ilgili
durumlar, gemilere ve ilgililere duyurulur.
(2) Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 2 mil ve altına düştüğünde, boğazdan
geçen gemiler, radarlarını sürekli ve iyi resim verecek biçimde açık tutacaklardır. İki radar bulunan gemilerde,
bir radar kılavuz kaptanın kullanımına verilecektir.
(3) Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı 1 mil ve altına düştüğünde, deniz trafiği
uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yöne kapatılacaktır. Bu sırada, tehlikeli yük taşıyan gemiler,
büyük gemiler ve derin su çekimli gemiler Çanakkale Boğazı’na girmeyecektir.
(4) Çanakkale Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde görüş uzaklığı yarım mil ve altına düştüğünde
Çanakkale Boğazı geçiş trafiği iki yöne de kapatılacaktır.
(5) Çanakkale Boğazı’nda görüş uzaklığının seyre elverişli duruma gelmesi üzerine TBGTH Merkezince,
bekleyen gemilerin Boğaza giriş sırası, bu gemilerin en kısa zamanda Boğazdan geçmelerini sağlamak için
TÜBRAP’a göre tespit edilen geçiş sırasına ve gemilerin niteliklerine göre belirlenerek gemilere ve ilgililere
duyurulur.
Kılavuzluk hizmetleri
Madde 46- (1) Çanakkale Boğazı'nda kılavuzluk hizmetleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. (Koordinatlar
WGS 84 datumu esas alınarak hazırlanmıştır.)
a) Çanakkale Boğazı geçişi yapacak gemiler:
1) Ege tarafında kılavuz kaptan alma yeri; 40° 00’.390 K - 26° 08’.120 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Kumkale Feneri’nden geçen boylam arasında, kuzey yönlü trafik şeridinin
mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
2) Ege tarafında kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 01’.490 K - 26° 08’.170 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Kumkale Feneri’nden geçen boylam arasında, güney yönlü trafik şeridinin
mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
3) Marmara tarafında kılavuz kaptan alma yeri; 40° 25’.642 K - 26° 44’.121 D mevkiidir. Hava ve deniz
şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Gelibolu Feneri’nden geçen boylam arasında, güney yönlü trafik şeridinin
mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
4) Marmara tarafında kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 24’.991 K - 26° 44’.071 D mevkiidir. Hava ve
deniz şartlarına bağlı olarak bu mevki ile Gelibolu Feneri’nden geçen boylam arasında, kuzey yönlü trafik
şeridinin mümkün olduğunca sancak tarafında yapılır.
b) Limana gelen ve giden gemiler;
1) Çanakkale Boğazı dışından limana gelen gemiler, Boğaz kılavuz kaptanlarını, Çanakkale Boğazı geçişi
yapan gemilerle aynı yerde alacaklardır. Bu gemiler seyir halindeyken yanaşma manevrasına elverecek yeterli
uzaklıkta, Boğaz kılavuz kaptanlarını çıkartıp, liman kılavuz kaptanlarını alacaklardır.
2) Limanın, Çanakkale Boğazı dışında kalan bir yanaşma yerine liman sınırları dışından gelen gemiler,
seyir halindeyken liman kılavuz kaptanlarını, yanaşma manevrasına elverecek yeterli mesafede alacaklardır.
3) Yukarıdaki gemiler demirlemişlerse, liman kılavuz kaptanlarını demir yerlerinde alacaklardır.
(2) Bakanlık / İdare’ce, deniz trafiği ve seyir emniyetinin gerektirdiği hallerde, kılavuz kaptan alma ve
bırakma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve ilgililere duyurulur.
Türk Limanlarına uğramış ya da uğrayacak gemilerin emniyet ve gümrük denetimleri
Madde 47- (1) Çanakkale Boğazı’nda, trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri
yapılamaz. Ancak gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri, gemiye çıkacak görevlilerce
kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir
yerlerinde yapılabilir.
Sağlık denetimleri
Madde 48- (1) Çanakkale Boğazı’nda sağlık denetimi, Ege’den girişte ve kılavuz kaptan alma
yerlerinden hemen önce veya seyir emniyetini etkilemeyecek yerlerde yapılır. Bu mevkiiler TBGTH Merkezince
belirlenir ve bildirilir.
Acente ile buluşma yerleri
Madde 49- (1) Çanakkale Boğazı'nda seyreden gemiler; demir yerleri dışında acente ile temas
yapamazlar. Ancak zorunlu hallerde TBGTH Merkezinden izin alarak kendi trafik şeritlerinin en sancak
tarafında, trafik ayırım düzenine uyarak ve seyir şartlarını bozmadan, 1 saati aşmayacak şekilde Kanlıdere ve
Karanfil Fenerlerini birleştiren hattın güneyinde acente teması yapabilirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelik hükümlerinin bir kısmından ayrık tutulan gemiler
Madde 50- (1) Savaş gemilerine, yardımcı savaş gemilerine ve ticari amaçla kullanılmayan diğer devlet
gemilerine, bu Yönetmelik hükümlerinin 6, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 26, 27, 28, 32, 39, 40, 47, 48 ve 51 inci
maddeleri ve 7 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.
Yönetmelik hükümlerine aykırı davranış
Madde 51- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı saptanan gemi kaptanlarına ve
gemiadamlarına ilişkin gerekli tedbirler alınır ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 52- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 53- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.