Boğazlar Yönetmeliği

Makale Dizini

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ YÖNETMELİĞİ
Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 14/08/2019 Sayısı : 1426
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 15/08/2019 Sayısı : 30859
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Türk Boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini
sağlamak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için hazırlanmış olup Türk Boğazlarında seyir
yapacak tüm gemileri kapsar.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/7/1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 14/4/1341
tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesi, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal
Koruma Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü ve 479 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık/İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Büyük gemi: Tam boyu 200 metre ve daha büyük olan gemiyi,
c) Çanakkale Boğazı Güney Sınırı: Mehmetçik Burnu Fenerini Kumkale Fenerine birleştiren çizgiyi,
ç) Çanakkale Boğazı Kuzey Sınırı: Zincirbozan Fenerinden geçen boylamı,
d) Derin su çekimli gemi: En büyük su çekimi 15 metre ve daha büyük olan gemileri,
e) Gece: Güneşin batışından doğuşuna kadar geçen süreyi,
f) Gemi: Denizde kürekten başka bir araçla yola çıkabilen her türlü aracı,
g) Gündüz: Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen süreyi,
ğ) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
h) İstanbul Boğazı Güney Sınırı: Ahırkapı Fenerini Kadıköy İnciburnu/Mendirek Fenerine birleştiren
çizgiyi,
ı) İstanbul Boğazı Kuzey Sınırı: Anadolu Fenerini Türkeli Fenerine birleştiren çizgiyi,
i) Mevzuat: Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar, Türk Kanunları ve Yönetmelikleri,